+38 (097) 321-23-23

romano.teos@gmail.com

Київ, Україна

часто я десь в Азії

09:00 - 21:00

Договір публічної оферти

  1.  Загальні положення
  2. Предмет договору-оферти
  3. Права та обов’язки сторін
  4. Вартість послуг та порядок оплати
  5. Особливі умови
  6. Умови та порядок повернення коштів
  7. Прикінцеві положення

Визначення та терміни

У цій публічній оферті нижче наведені терміни, що використовуються в наступному значенні:

Оферта  – це публічний договір на надання інформаційних послуг та послуг з обробки даних.

Сайт  – інтернет-сайт  https://roman-teos.com , який використовується Виконавцем на правах власності, а також для розміщення мультимедійних матеріалів.

Інформаційно-консультаційні послуги  — послуги Виконавця з надання Замовнику обмеженого доступу до Сайту, Навчальної платформи відповідно до умов оферти для інформаційно-консультаційних послуг Виконавця з надання за плату мультимедійних курсів, розміщених на Навчальній платформі або Сайті, або інформаційно-консультаційних послуг в іншій формі . Форма та необхідність надання супутніх інформаційно-консультаційних послуг визначаються Виконавцем самостійно.

Виконавець – Роман Теос (Roman Teos), який надає Інформаційно-консультаційні послуги Замовнику на умовах цієї Оферти.

Замовник  – особа, яка здійснила акцепт Оферти на викладених у ній умовах.

Договір на надання інформаційно-консультаційних послуг  (далі — Договір) — договір між Замовником та Виконавцем на надання Інформаційно-консультаційних послуг, який укладається за допомогою Акцепту цієї Оферти. 

загальні положення

1.1. Цей документ є публічною офертою ФОП Якубець Р.В., надалі іменованого «Виконавець», і містить всі істотні умови договору надання інформаційно-консультаційних послуг.

1.2. Особа, яка здійснила акцепт цієї Публічної оферти, набуває всіх прав та обов’язків Замовника, передбачених цим Договором.

1.3. Акцептом цієї публічної оферти є здійснення Замовником оплати інформаційно-консультаційних послуг відповідно до умов цього Договору. З моменту надходження коштів у рахунок оплати послуг на розрахунковий рахунок Виконавця цей договір вважається укладеним між Замовником та Виконавцем.

1.4. Договір-оферта може бути відкликаний будь-коли.

Предмет договору-оферти

2.1. Предметом цієї оферти є платне надання Замовнику інформаційно-консультаційних послуг у сфері ведення здорового способу життя.

2.2. Надання послуг здійснюється шляхом надання консультацій або розміщення Виконавцем у закритому розділі Навчальної платформи або Сайту навчального матеріалу та завдань для Замовника про здоровий спосіб життя, а також надання іншої інформаційно-консультаційної підтримки Замовника під час проходження навчальних курсів або особистих консультацій.

2.3. Виконавець має право будь-якої миті змінювати зміст матеріалів та умови цієї публічної оферти в односторонньому порядку без попереднього погодження із Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на Сайті не менше ніж за три дні до їх введення в дію.

2.4. Актуальний договір-оферта завжди знаходиться за мережевою адресою https://roman-teos.com/dogovor-publichnoj-oferty/

Права та обов’язки сторін

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. надати Замовнику консультаційні послуги та персональний доступ (якщо це необхідно) до навчальних матеріалів на Сайті або Навчальній платформі;

3.1.2. зберігати конфіденційну інформацію, отриману від Замовника під час надання інформаційно-консультаційних послуг за цим Договором;

3.1.3. дотримуватись вимог законодавства, що стосуються обробки, передачі та захисту персональних даних Замовника.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. змінювати в односторонньому порядку графік розміщення навчального матеріалу та завдань для Замовника та проведення інших інформаційно-консультаційних послуг;

3.2.2. відмовитись від надання послуг Замовнику, який надав Виконавцю недостовірні дані, а також Замовнику, який порушує п. 5.2. справжньої угоди;

3.2.3. відмовитись від надання послуг Замовнику у разі дворазового порушення ним передбачених п.п. 3.3. обов’язків.

3.2.4. залучати для надання послуг відповідно до цього договору третіх осіб. При цьому Виконавець відповідає за дії третіх осіб при наданні послуг;

3.2.5. Виконавець має право до початку надання послуг за Договором відмовити Замовнику у наданні послуг за Договором без пояснення причин за умови повернення Замовнику грошових коштів, сплачених Замовником Виконавцю. Кошти повертаються у обсязі з відрахуванням розміру банківського переказу.

3.2.6. під час надання послуг за Договором Виконавець має право припинити надання послуг Замовнику у разі порушення Замовників своїх зобов’язань, передбачених у п.п. 3.3.

3.2.7. у разі припинення Виконавцем надання послуг за Договором у порядку п. 3.2.6 Договору Виконавець повертає Замовнику кошти, сплачені Замовником Виконавцю, за вирахуванням вартості фактично наданих Виконавцем послуг за Договором, а також розміру банківського переказу.

3.3. Замовник зобов’язується:

3.3.1. після вибору послуги, прийняття цієї публічної оферти та оплати у повному обсязі консультаційно-інформаційних послуг виконувати рекомендації та вимоги Виконавця у межах надання послуг за цим договором;

3.3.2. надати Виконавцю актуальну контактну інформацію для направлення Замовнику інформаційних матеріалів, а також для оперативного зв’язку із Замовником у рамках надання послуг за цим договором;

3.3.3. не здійснювати запис, копіювання, розповсюдження, тиражування або передачу третім особам матеріалів, що надаються Замовнику Виконавцем за цим договором.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. відмовитись від виконання цього договору за умови оплати Виконавцю фактично наданих ним послуг на момент такої відмови;

3.4.2. звернутися до Виконавця з письмовою заявою про перенесення строків надання оплачених послуг за цим договором з додатком підтверджуючих неможливість отримання послуг документів: довідки про перебування в стаціонарі, про стихійні лиха, а також інші обставини, що унеможливлюють отримання Замовником послуг, передбачених. Зазначене звернення розглядатиметься Виконавцем за умови його подання у строк не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) днів після дати початку надання послуги або оплати.

Вартість послуг та порядок оплати

4.1. Вартість інформаційно-консультаційних послуг за цим договором вказана на Сайті Виконавця на сторінках відповідних послуг: онлайн заняття, курси та навчальні програми, поїздки, інші послуги.

4.2. Оплата обраної послуги здійснюється Замовником банківською карткою через систему e-commerce модуль компанії Fondy, оплата здійснюється через інтернет у режимі реального часу безпосередньо після оформлення замовлення.

4.3. Інформаційно-консультаційні послуги вважаються наданими з належною якістю та у строк за відсутності претензій Замовника після закінчення терміну надання послуг.

Особливі умови

5.1. Виконавець залишає за собою право закрити доступ Замовника до ресурсу для отримання інформаційно-консультаційних послуг без повернення коштів у разі порушення умов надання інформаційно-консультаційних послуг за цим договором.

5.2. Послуги, передбачені цим договором, надаються Виконавцем особисто Замовнику. Замовнику забороняється передавати реквізити доступу до ресурсу для отримання інформаційно-консультаційних послуг третім особам, а також спільне з третіми отримання послуг без спеціального дозволу Виконавця.

5.3. Замовнику забороняється розповсюджувати (публікувати, розміщувати на Інтернет-ресурсах та соціальних мережах, копіювати, передавати або перепродувати третім особам) у комерційних чи некомерційних цілях надану йому Виконавцем інформацію та матеріали, отримані в рамках цього договору, створювати на її основі інформаційні продукти, а також використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім особистого користування.

5.4. Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання послуг Замовнику через причини, що не залежать від Виконавця, а саме: порушення роботи Інтернету, обладнання або програмного забезпечення з боку Замовника, інших причин.

Умови та порядок повернення коштів

6.1. Замовник має право повернення коштів, оплачених Виконавцю за надання послуг за цим договором, у разі ненадання послуг за цим договором.

6.1.1. Сплачені Замовником кошти повертаються Виконавцем за тими самими банківськими реквізитами, якими було здійснено оплату.

6.1.2. Повертаються кошти за вирахуванням вартості фактично наданих Виконавцем послуг за Договором, а також розміру банківського переказу.

6.2. За деякі інформаційно-консультаційні послуги попередня оплата не повертається – про це вказано на сторінці відповідної послуги на Сайті Виконавця.

Заключні положення

7.1. Цей договір набирає чинності з його прийняття Замовником відповідно до п.1.3. договору та діє до виконання зобов’язань сторонами.

7.2. Усі суперечки та розбіжності між сторонами вирішуються шляхом переговорів або в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.